Category Archives: Aktualności

Rada Budowy nr 7

W dniu 27.06.2018r. odbyła się 7. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych:
Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Prace projektowe mają na celu uzyskanie na pod koniec 2018 r. decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót.
Pozyskano zatwierdzenie prowadzenia prac archeologicznych;
Projekt Budowlany w branży drogowej, inżynieryjnej i wodno – kanalizacyjnej został przekazany do akceptacji Zamawiającego;
Projekt stałej organizacji ruchu został złożony do zaopiniowania przez Zamawiającego;
W końcową fazę wchodzą prace nad projektem konstrukcji jezdni.
Termin kolejnej Rady Budpowy wyznaczono na 02.08.2018r.

Rada Budowy nr 6.

W dniu 30.05.2018r. odbyła się 6. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych:
1) Wykonawca uwzględni w Projekcie Budowlanym zgłoszone uwagi do koncepcji;
2) Projekt Budowlany w branży drogowej, inżynieryjnej i wodno – kanalizacyjnej został przekazany do akceptacji;
3) Wykonawca planuje złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID do końca czerwca 2018r.;
4) Złożony został Projekt stałej organizacji ruchu celem zaopiniowania;
5) Planowanie jest przeprowadzenie audytu BRD;
6) Do 08.06.2018r. zostanie przekazany uzupełniony projekt konstrukcji jezdni;
7) 22.05.2018r. został złożony wniosek o wydanie zgody na odstępstwa.
Termin kolejnej Rady Budpowy wyznaczono na 27.06.2018r.

 

 

 

5. Rada Budowy

W dniu 24.04.2018r. odbyła się 5. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Kończą się spotkania na gruncie; w połowie maja planowane jest złożenie map do oklauzulowania;
2) Zostały ustalone granice w powiecie koneckim, trwają prace dla powiatu kieleckiego;
3) Został złożony wniosek o opinię archeologiczną; planowane jest pozyskanie uzgodnienia prac archeologicznych;
4) Oczekuje się na pozyskanie zgody na wykonanie prac geologicznych;
5) Został wykonany projekt konstrukcji wzmocnienia. Do 08.05.208r. zostanie przekazany do IK i Zamawiającego;
6) Zostały wykonane obliczenia zlewni na potrzeby pozwolenia wodno – prawnego
7) Została wykonana inwentaryzacja zieleni.
Plan na najbliższy miesiąc:
• Złożenie rozwiązań do uzgodnienia do Gestorów
• Złożenie wniosków o opinie do jednostek administracyjnych
• Złożenie operatu wodnoprawnego
• Zaktualizowanie projektu o uwagi Zamawiającego i IK
• Złożenie mapy do oklauzulowania
• Złożenie projektu konstrukcji jezdnia
• Zostanie opracowana analiza linii rozgraniczających.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 22.05.2018r.

 

 

 

 

 

Marcowa Rada Budowy nr 4.

W dniu 21.03.2018r. odbyła się 4. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Wykonawca przekazał wstępną koncepcję rozwiązań wraz z podziałami;
2) Wystąpiono o uzgodnienia dotyczącego przesunięcia kolidujących kapliczek;
3) Wystąpiono do ORANGE o uzgodnienia i warunki;
4) Wykonano badania i odwierty geologiczne – trwa opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
5) Wykonano inwentaryzację zieleni (bez lasów);
6) Przeprowadzono badania FWD nawierzchni;
7) Opracowano i przekazano prognozę ruchu.
Plan na najbliższy miesiąc:
• Opracowanie projektów przebudowy uzbrojenia dla wszystkich sieci;
• Opracowanie projektów konstrukcji drogi i obiektów inżynierskich;
• Złożenie operatu wodnoprawnego;
• Zaktualizowanie projektu o uwagi Zamawiającego;
• Złożenie mapy do klauzulowania – maj;
• projekt zieleni jako załącznik do wniosku o ZRID.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 24.04.2018r. o godzinie 11.00.

 

Rada Budowy nr 3

W dniu 23.02.2018r. odbyła się 3. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Koncepcja drogowa została omówiona i przekazana – zgodnie z ustaleniami z poprzedniej Rady;
2) Uzgodniono, że projekt konstrukcji nawierzchni wymaga dodatkowych badań uzupełniających, uzależnionych od warunków pogodowych;
3) Potwierdzono, że mapa do celów projektowych jest wykonana i skartowana. Złożenie do oklauzulowania nastąpi po uszczegółowieniu rozwiązań (np. ustalenie odbiorników wód deszczowych)
4) Uzgodniono, że zostaną rozpoznane ewentualne kolizje z miejscami ochrony archeologicznej;
5) Wykonawca przekazał inwentaryzację fotograficzną stanu pierwotnego drogi wykonaną w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do projektowanej geometrii zjazdów;
6) Ustalono konieczność koordynacji dokumentacji projektowej wykonawcy i realizowanych aktualnie projektów na odcinki sąsiadujące DW. Uzgodniono, że ŚZDW przekaże kontakt do Projektantów;
7) Ustalono, że rozbiórka istniejących ogrodzeń jest obowiązkiem Wykonawcy. Za odtworzenie wypłacane jest właścicielom odszkodowanie zgodnie z decyzją Wojewody. Niezleżenie od tego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i zinwentaryzować teren przed przystąpieniem do robót;
8) W kwestii zjazdów indywidualnych uzgodniono, że zgodnie z zapisami PFU zjazdy istniejące należy wykonać z dostosowaniem do docelowych uwarunkowań terenowych, natomiast nowe o szerokości jezdni 3,0 m + 2 x 0,75 pobocza. Przypadki wątpliwe będą rozwiązywane indywidualnie.
Na kolejny miesiąc Wykonawca planuje:
1) Na 1. połowę marca pierwsze spotkania w terenie (na gruntach);
2) W ciągu najbliższych dwóch tygodni Wykonawca wystąpi do Konserwatora Zabytków o zmianę lokalizacji przydrożnych kapliczek.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 21.03.2018r. o godzinie 11.00.

Rada Budowy nr 2 z podsumowaniem prac projektowych

W dniu 12 stycznia odbyła się Rada Budowy nr 2 dotycząca „Rozbudowy DW 728 na odc. Łopuszno – DK 74” . Uczestnikami spotkania byli Przedstawiciele -Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.
Podczas spotkania Wykonawca omówił aktualny postęp prac projektowych:
1) Zakończono geodezyjne prace pomiarowe w terenie;
2) Trwają prace geologiczne, w tym rozpoznanie istniejącej konstrukcji jezdni.
Na kolejny miesiąc Wykonawca planuje:
1) Przekazanie koncepcji drogowej;
2) Przekazanie propozycji projektu konstrukcji nawierzchni.
Uzgodniono iż Wykonawca przekaże do Inżyniera i Zamawiającego harmonogram dalszych prac geodezyjnych z uwzględnieniem wystąpień formalno-prawnych związanych z wykonaniem dokumentacji prawnej dla potrzeb podziału nieruchomości gruntowych pod projektowany pas drogowy.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do projektowanej geometrii zjazdów Wykonawca przekaże inwentaryzację fotograficzną stanu pierwotnego drogi.
Wykonawca poinformował, że wystąpi o aktualizację warunków technicznych na przebudowę uzbrojenia, uzgodnienia z konserwatorem zabytków i archeologiem po przedłożeniu i akceptacji zaktualizowanej koncepcji projektu.
Zaplanowano termin kolejnej- Rady Projektu nr 3 odbędzie się ona w dniu 23.02.2018 r. o godzinie 11.00.