Category Archives: Aktualności

Decyzja ZRID wydana

17 stycznia 2019 r. odbyła się Rada Budowy poprzedzająca faktyczne rozpoczęcie robót. W dniu 22.01.2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/”.
W dniu 28.01.2019r. o godzinie 8.00 odbędzie się spotkanie na którym przedstawiciele ŚZDW przekażą Wykonawcy robót plac budowy.

Przed decyzją ZRID

W dniu 04.12.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/”.

Październikowa Rada Projektu

Na dzień dzisiejszy oczekuje się na opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę:
1. Przedmiarów i propozycji tabeli elementów rozliczeniowych – do 30.11.2018r.
2. Projekty Wykonawcze – branżowe do 30.10.2018r., drogowe do 30.11.2018r.
3. STWiORB do 15.11.2018r.
4. Wykonawca do 19.10.2018r. złoży projekt DOR do zaopiniowani na Policję i do ŚZDW. W następnej kolejności zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie Projektu DOR do Urzędu Marszałkowskiego.
5. Wykonawca jest w trakcie opracowywanie Projektu TOR.
Ponadto Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego na płycie CD zaktualizowany projekt budowlany DW 728 Radoszyce – Łopuszno wraz z kopią wniosku o wydanie decyzji ZRID złożonego w dniu 08.10.2018r. Wykonawca przedłożył do Zamawiającego wniosek o zmianę terminów pośrednich (kamieni milowych) związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i pozyskiwania decyzji administracyjnych. Zamawiający zastrzegł iż ostateczne rozpatrzenie wniosku nastąpi po rozpoczęciu przez Organ postępowania o wydanie decyzji ZRID. Termin kolejnego spotkania ustalono na 26.11.18r. godz.10:00

Rada Budowy nr 9

W dniu 04.09.2018r. odbyła się 9. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych: projektowane są konstrukcje poszczególnych nawierzchni –jezdni głównej oraz dróg bocznych, chodników i ścieżki rowerowej.
Opracowane zostało porozumienie z Przedstawicielami Gminy Radoszyce w sprawie nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym rozbudowywanego odcinka DW 728.
Prowadzone aktualnie prace projektowe mają na celu uzyskanie pod koniec 2018 r. decyzji ZRID, co pozwoli na rozpoczęcie robót.
Termin kolejnej Rady Budowy wyznaczono na 03.10.2018r.

Rada Budowy nr 7

W dniu 27.06.2018r. odbyła się 7. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych:
Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Prace projektowe mają na celu uzyskanie na pod koniec 2018 r. decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót.
Pozyskano zatwierdzenie prowadzenia prac archeologicznych;
Projekt Budowlany w branży drogowej, inżynieryjnej i wodno – kanalizacyjnej został przekazany do akceptacji Zamawiającego;
Projekt stałej organizacji ruchu został złożony do zaopiniowania przez Zamawiającego;
W końcową fazę wchodzą prace nad projektem konstrukcji jezdni.
Termin kolejnej Rady Budpowy wyznaczono na 02.08.2018r.

Rada Budowy nr 6.

W dniu 30.05.2018r. odbyła się 6. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych:
1) Wykonawca uwzględni w Projekcie Budowlanym zgłoszone uwagi do koncepcji;
2) Projekt Budowlany w branży drogowej, inżynieryjnej i wodno – kanalizacyjnej został przekazany do akceptacji;
3) Wykonawca planuje złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID do końca czerwca 2018r.;
4) Złożony został Projekt stałej organizacji ruchu celem zaopiniowania;
5) Planowanie jest przeprowadzenie audytu BRD;
6) Do 08.06.2018r. zostanie przekazany uzupełniony projekt konstrukcji jezdni;
7) 22.05.2018r. został złożony wniosek o wydanie zgody na odstępstwa.
Termin kolejnej Rady Budpowy wyznaczono na 27.06.2018r.

 

 

 

5. Rada Budowy

W dniu 24.04.2018r. odbyła się 5. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Kończą się spotkania na gruncie; w połowie maja planowane jest złożenie map do oklauzulowania;
2) Zostały ustalone granice w powiecie koneckim, trwają prace dla powiatu kieleckiego;
3) Został złożony wniosek o opinię archeologiczną; planowane jest pozyskanie uzgodnienia prac archeologicznych;
4) Oczekuje się na pozyskanie zgody na wykonanie prac geologicznych;
5) Został wykonany projekt konstrukcji wzmocnienia. Do 08.05.208r. zostanie przekazany do IK i Zamawiającego;
6) Zostały wykonane obliczenia zlewni na potrzeby pozwolenia wodno – prawnego
7) Została wykonana inwentaryzacja zieleni.
Plan na najbliższy miesiąc:
• Złożenie rozwiązań do uzgodnienia do Gestorów
• Złożenie wniosków o opinie do jednostek administracyjnych
• Złożenie operatu wodnoprawnego
• Zaktualizowanie projektu o uwagi Zamawiającego i IK
• Złożenie mapy do oklauzulowania
• Złożenie projektu konstrukcji jezdnia
• Zostanie opracowana analiza linii rozgraniczających.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 22.05.2018r.

 

 

 

 

 

Marcowa Rada Budowy nr 4.

W dniu 21.03.2018r. odbyła się 4. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Wykonawca przekazał wstępną koncepcję rozwiązań wraz z podziałami;
2) Wystąpiono o uzgodnienia dotyczącego przesunięcia kolidujących kapliczek;
3) Wystąpiono do ORANGE o uzgodnienia i warunki;
4) Wykonano badania i odwierty geologiczne – trwa opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
5) Wykonano inwentaryzację zieleni (bez lasów);
6) Przeprowadzono badania FWD nawierzchni;
7) Opracowano i przekazano prognozę ruchu.
Plan na najbliższy miesiąc:
• Opracowanie projektów przebudowy uzbrojenia dla wszystkich sieci;
• Opracowanie projektów konstrukcji drogi i obiektów inżynierskich;
• Złożenie operatu wodnoprawnego;
• Zaktualizowanie projektu o uwagi Zamawiającego;
• Złożenie mapy do klauzulowania – maj;
• projekt zieleni jako załącznik do wniosku o ZRID.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 24.04.2018r. o godzinie 11.00.