5. Rada Budowy

W dniu 24.04.2018r. odbyła się 5. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Kończą się spotkania na gruncie; w połowie maja planowane jest złożenie map do oklauzulowania;
2) Zostały ustalone granice w powiecie koneckim, trwają prace dla powiatu kieleckiego;
3) Został złożony wniosek o opinię archeologiczną; planowane jest pozyskanie uzgodnienia prac archeologicznych;
4) Oczekuje się na pozyskanie zgody na wykonanie prac geologicznych;
5) Został wykonany projekt konstrukcji wzmocnienia. Do 08.05.208r. zostanie przekazany do IK i Zamawiającego;
6) Zostały wykonane obliczenia zlewni na potrzeby pozwolenia wodno – prawnego
7) Została wykonana inwentaryzacja zieleni.
Plan na najbliższy miesiąc:
• Złożenie rozwiązań do uzgodnienia do Gestorów
• Złożenie wniosków o opinie do jednostek administracyjnych
• Złożenie operatu wodnoprawnego
• Zaktualizowanie projektu o uwagi Zamawiającego i IK
• Złożenie mapy do oklauzulowania
• Złożenie projektu konstrukcji jezdnia
• Zostanie opracowana analiza linii rozgraniczających.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 22.05.2018r.