Rada Budowy nr 2 z podsumowaniem prac projektowych

W dniu 12 stycznia odbyła się Rada Budowy nr 2 dotycząca „Rozbudowy DW 728 na odc. Łopuszno – DK 74” . Uczestnikami spotkania byli Przedstawiciele -Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.
Podczas spotkania Wykonawca omówił aktualny postęp prac projektowych:
1) Zakończono geodezyjne prace pomiarowe w terenie;
2) Trwają prace geologiczne, w tym rozpoznanie istniejącej konstrukcji jezdni.
Na kolejny miesiąc Wykonawca planuje:
1) Przekazanie koncepcji drogowej;
2) Przekazanie propozycji projektu konstrukcji nawierzchni.
Uzgodniono iż Wykonawca przekaże do Inżyniera i Zamawiającego harmonogram dalszych prac geodezyjnych z uwzględnieniem wystąpień formalno-prawnych związanych z wykonaniem dokumentacji prawnej dla potrzeb podziału nieruchomości gruntowych pod projektowany pas drogowy.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do projektowanej geometrii zjazdów Wykonawca przekaże inwentaryzację fotograficzną stanu pierwotnego drogi.
Wykonawca poinformował, że wystąpi o aktualizację warunków technicznych na przebudowę uzbrojenia, uzgodnienia z konserwatorem zabytków i archeologiem po przedłożeniu i akceptacji zaktualizowanej koncepcji projektu.
Zaplanowano termin kolejnej- Rady Projektu nr 3 odbędzie się ona w dniu 23.02.2018 r. o godzinie 11.00.