Rada Budowy nr 3

W dniu 23.02.2018r. odbyła się 3. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Koncepcja drogowa została omówiona i przekazana – zgodnie z ustaleniami z poprzedniej Rady;
2) Uzgodniono, że projekt konstrukcji nawierzchni wymaga dodatkowych badań uzupełniających, uzależnionych od warunków pogodowych;
3) Potwierdzono, że mapa do celów projektowych jest wykonana i skartowana. Złożenie do oklauzulowania nastąpi po uszczegółowieniu rozwiązań (np. ustalenie odbiorników wód deszczowych)
4) Uzgodniono, że zostaną rozpoznane ewentualne kolizje z miejscami ochrony archeologicznej;
5) Wykonawca przekazał inwentaryzację fotograficzną stanu pierwotnego drogi wykonaną w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do projektowanej geometrii zjazdów;
6) Ustalono konieczność koordynacji dokumentacji projektowej wykonawcy i realizowanych aktualnie projektów na odcinki sąsiadujące DW. Uzgodniono, że ŚZDW przekaże kontakt do Projektantów;
7) Ustalono, że rozbiórka istniejących ogrodzeń jest obowiązkiem Wykonawcy. Za odtworzenie wypłacane jest właścicielom odszkodowanie zgodnie z decyzją Wojewody. Niezleżenie od tego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i zinwentaryzować teren przed przystąpieniem do robót;
8) W kwestii zjazdów indywidualnych uzgodniono, że zgodnie z zapisami PFU zjazdy istniejące należy wykonać z dostosowaniem do docelowych uwarunkowań terenowych, natomiast nowe o szerokości jezdni 3,0 m + 2 x 0,75 pobocza. Przypadki wątpliwe będą rozwiązywane indywidualnie.
Na kolejny miesiąc Wykonawca planuje:
1) Na 1. połowę marca pierwsze spotkania w terenie (na gruntach);
2) W ciągu najbliższych dwóch tygodni Wykonawca wystąpi do Konserwatora Zabytków o zmianę lokalizacji przydrożnych kapliczek.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 21.03.2018r. o godzinie 11.00.