Rada Budowy nr 6.

W dniu 30.05.2018r. odbyła się 6. Rada Budowy, na której podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych:
1) Wykonawca uwzględni w Projekcie Budowlanym zgłoszone uwagi do koncepcji;
2) Projekt Budowlany w branży drogowej, inżynieryjnej i wodno – kanalizacyjnej został przekazany do akceptacji;
3) Wykonawca planuje złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID do końca czerwca 2018r.;
4) Złożony został Projekt stałej organizacji ruchu celem zaopiniowania;
5) Planowanie jest przeprowadzenie audytu BRD;
6) Do 08.06.2018r. zostanie przekazany uzupełniony projekt konstrukcji jezdni;
7) 22.05.2018r. został złożony wniosek o wydanie zgody na odstępstwa.
Termin kolejnej Rady Budpowy wyznaczono na 27.06.2018r.