Marcowa Rada Budowy nr 4.

W dniu 21.03.2018r. odbyła się 4. Rada Budowy z omówieniem aktualnego i planowanego postępu prac projektowych:
1) Wykonawca przekazał wstępną koncepcję rozwiązań wraz z podziałami;
2) Wystąpiono o uzgodnienia dotyczącego przesunięcia kolidujących kapliczek;
3) Wystąpiono do ORANGE o uzgodnienia i warunki;
4) Wykonano badania i odwierty geologiczne – trwa opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
5) Wykonano inwentaryzację zieleni (bez lasów);
6) Przeprowadzono badania FWD nawierzchni;
7) Opracowano i przekazano prognozę ruchu.
Plan na najbliższy miesiąc:
• Opracowanie projektów przebudowy uzbrojenia dla wszystkich sieci;
• Opracowanie projektów konstrukcji drogi i obiektów inżynierskich;
• Złożenie operatu wodnoprawnego;
• Zaktualizowanie projektu o uwagi Zamawiającego;
• Złożenie mapy do klauzulowania – maj;
• projekt zieleni jako załącznik do wniosku o ZRID.
Kolejna Rada Projektu odbędzie się 24.04.2018r. o godzinie 11.00.